PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POŽIČOVNE – Príloha k Nájomnej zmluve

Prenajímateľ: ZažiTop, s.r.o.   – Nájomca: …………………………..………………………….

Elektrobicyklom sa rozumie dopravný prostriedok s hybridným pohonom – vlastnými svalmi a elektromotorom + príslušenstvo /pumpa+duša+brašňa s pomôckami na opravu defektu.
Kolobežkou sa rozumie nemotorový dopravný prostriedok + príslušenstvo je certifikovaná cyklistická prilba.
Bicykel a/alebo elektrobicykel a/alebo kolobežka ďalej v texte aj ako predmet nájmu.
Nájomca používa predmet nájmu a príslušenstvo, ktorých prevzatie potvrdil svojim podpisom v Nájomnej zmluve (ďalej aj „Zmluva“).

I.     POŽIADAVKY PRE PRENAJATIE PREDMETU NÁJMU

 • Požičovňu bicyklov, elektrobicyklov a kolobežiek prevádzkuje ZažiTop, s.r.o., so sídlom Machulinská 300/15, 951 93 Topoľčianky, IČO: 54 35 9392  (ďalej len prenajímateľ). Prenajímateľ je zároveň aj vlastníkom predmetu nájmu.
 • K prenájmu predmetu nájmu je nutné zaplatiť obsluhe v hotovosti vopred zmluvou dohodnutú sumu a predložiť jeden doklad totožnosti.
 • Ďalej nájom predmetu nájmu je možný  len po predložení aspoň jedného z nasledovných dokladov:
 • a)   platný občiansky preukaz,
  b)   platný cestovný pas,
  c)   iný doklad totožnosti napr. platný vodičský preukaz
 • Nájomca môže byť iba osoba staršia ako 18 rokov. V prípade ak ide o osobu mladšiu, možno dohodnúť nájom len na sprevádzajúcu dospelú osobu, ktorá zaplatí nájomné a predloží platný doklad totožnosti.
 • Nájomné je splatné ihneď po podpísaní Zmluvy.
 • Nájomca je povinný overiť si technický stav vypožičaného predmetu nájmu pred úhradou ceny.
 • Po podpise Zmluvy preberá všetku zodpovednosť za vypožičaný predmet nájmu až do doby vrátenia Nájomca.

II.  ZODPOVEDNOSŤ ZA POUŽÍVANIE PREDMETU NÁJMU

 • Jazda na vypožičanom predmete nájmu z požičovne je na vlastné nebezpečenstvo Nájomcu a Prenajímateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené Nájomcom jeho prenajatým predmetom nájmu na majetku Nájomcu ani na iných predmetoch hnuteľných či nehnuteľných, alebo na iných osobách po celú dobu nájmu, ani na zdraví Nájomcu po celú dobu nájmu.
 • Záujemca o nájom predmetu nájmu je povinný sa zoznámiť s týmto Prevádzkovým poriadkom a v plnom rozsahu ho dodržiavať. Porušenie tohto Prevádzkového poriadku Nájomcom môže byť Prenajímateľom považované za závažné porušenie Zmluvy, ktoré vedie k ukončeniu nájmu.
 • Prenajímateľ pri odovzdaní predmetu nájmu oboznámi Nájomcu so základnými princípmi ovládania a so správnou technikou jazdy. Nájomca svojim podpisom potvrdzuje, že bol Prenajímateľom s ovládaním predmetu nájmu a so správnou technikou jazdy oboznámený.
 • Každý jednotlivý predmet nájmu je určený len k preprave jednej osoby.
 • Prenajímateľ pred samotným zapožičaním predmetu nájmu oboznámil Nájomcu s týmto Prevádzkovým poriadkom, čo Nájomca potvrdzuje svojim podpisom na tejto Zmluve o nájme, ktorá obsahuje identifikačné údaje Prenajímateľa a Nájomcu, dobu nájmu a vopred stanovené nájomné. Nájomca zároveň podpisom tejto Zmluvy o nájme potvrdzuje, že bol s týmto Prevádzkovým poriadkom oboznámený a že s povinnosťami ním uloženými súhlasí.
 • Nájomca preberá zodpovednosť za každý jednotlivý predmet nájmu uvedený v ním podpísanej Zmluve ako aj za osoby, ktoré každý jednotlivý predmet nájmu uvedený v tejto Zmluve využívajú a sú mladšie ako 18 rokov.
 • Odovzdanie predmetu nájmu osobe, ktorá nie je uvedená v Zmluve, je zakázané. V prípade, ak Nájomca poruší toto ustanovenie Prevádzkového poriadku, plne zodpovedá za všetku a akúkoľvek škodu, ktorá tým Prenajímateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe vznikne.
 • Nájomca, maloleté osoby, ktoré Nájomca sprevádza a osoby, ktoré používajú Nájomcom prenajatý predmet nájmu so súhlasom Prenajímateľa, sú povinní riadiť sa zákonom o premávke na pozemných komunikáciách a tento rešpektovať a takisto riadiť sa príslušnými k tomuto zákonu vzťahujúcimi sa právnymi predpismi a dodržiavať ďalšie všeobecne záväzné pravidlá prevádzky na pozemných komunikáciách. Nájomca prehlasuje, že za osoby uvedené v predchádzajúcej vete plne zodpovedá. Všetky osoby sú povinné používať pri jazde správne uchytenú cyklistickú prilbu. Rodič – zákonný zástupca plne zodpovedá za mal. osoby počas jazdy a to i v momente, kedy nejdú priamo na predmet nájmu a nemajú tieto mal. osoby pod priamym dohľadom.
 • Nájomca nesie plnú zodpovednosť za akékoľvek a všetky škody spôsobené z dôvodu nedodržania akýchkoľvek zákonných a zmluvných ustanovení, resp. ustanovení uvedených v tomto Prevádzkovom poriadku a za konanie, ktoré bude mať za následok kolíziu s ďalšími účastníkmi cestnej premávky, alebo poškodenie predmetu nájmu v dôsledku nárazu do prekážky. Nájomca prehlasuje a zaväzuje sa uhradiť akékoľvek a všetky náklady spojené s opravou predmetu nájmu, ktoré vzniknú pri porušení uvedených ustanovení. V prípade nehody s následkom poškodenia predmetu nájmu, škody na majetku alebo na zdraví tretích osôb je plne zodpovedný Nájomca, s čím Nájomca podpisom na tejto Zmluve plne súhlasí a škodu sa zaväzuje uhradiť.
 • Prenajímateľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené Nájomcom, maloletými osobami, ktoré Nájomca sprevádza a/alebo osobami, ktoré používajú Nájomcom prenajatý predmet nájmu v prípadoch, kedy bude zistené porušenie Nájomnej zmluvy, Prevádzkového poriadku, prípadne nedodržanie pravidiel prevádzky na pozemných komunikáciách. Nájomca je zodpovedný za akékoľvek a všetky škody spôsobené podcenením fyzických schopností a technickej zdatnosti ktorejkoľvek osoby špecifikovanej v tomto ustanovení, pri ovládaní predmetu nájmu.
 • Počas používania predmetu nájmu je zakázané požívanie alkoholu, omamných alebo psychotropných látok a fajčenie, resp. je zakázané byť pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok.
 • V prípade straty alebo odcudzenia predmetu nájmu je Nájomca povinný nahradiť Prenajímateľovi cenu predmetu nájmu vo výške podľa cenníka, ktorý je súčasťou Nájomnej zmluvy.
 • Predmet nájmu je určený predovšetkým na jazdu po asfaltových komunikáciách a po spevnených lesných a poľných cestách. Každý jednotlivý predmet je určený len na prepravu jednej osoby.
 • Pri poškodení a strate, či odcudzení predmetu nájmu je Nájomca povinný oznámiť túto skutočnosť bez zbytočnosti Prenajímateľovi a polícii.
 • Pri nedodržaní termínu vrátenia prenajatej veci je Nájomca povinný zaplatiť dlžné nájomné.
 • Nájomca sa zaväzuje uhradiť akékoľvek a všetky náklady spojené s opravou predmetu nájmu maximálne do 10 dní od obdržania faktúry a výzvy k úhrade.
 • Predmet nájmu sa Nájomca zaväzuje vrátiť neznečistený (žiadne nalepené bahno a pod.). Ak sa tak stane, je možnosť po dohode s Prenajímateľom predmet nájmu na mieste očistiť. Ak k očisteniu nedôjde, Prenajímateľ je oprávnený požadovať od Nájomcu zaplatenie nákladov na čistenie.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Prevádzkový poriadok je súčasťou Nájomnej zmluvy a svojim podpisom na ňom sa Nájomca zaväzuje plniť ho a dodržiavať v jeho plnom rozsahu.
2. Nájomca súhlasí, aby podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov prenajímateľ použil jeho osobné údaje v súvislosti s uzatvorenou Nájomnou zmluvou a týmto Prevádzkovým poriadkom. Nájomca udeľuje súhlas na dobu neurčitú.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Prevádzkový poriadok pred jeho podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, neuzavreli Nájomnú zmluvu ani nepodpísali tejto Prevádzkový poriadok v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok, ale slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, na znak čoho Prevádzkový poriadok vlastnoručne podpisujú.

V Topoľčiankach, dňa ……………………….

Prenajímateľ                                                                                                                 Nájomca

                     

                         

                  Tel. kontakt:

Nákupný košík